Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500 – 10+220. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmie swym zakresem: - Rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,72 km, zgodnie z zał. mapowym - od km 7+500 do km 10+220, klasa techniczna drogi G, nośność nawierzchni – 115 kN/oś, - Budowę ciągu pieszo-rowerowego, - Budowa chodników, - Budowę i przebudowę zatok autobusowych, - Budowę poboczy gruntowych o szerokości 1,25 m, - Przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, - Dowiązanie do istniejącego przejazdu kolejowego, - Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, - Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, - Przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, - Przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.), - Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi. - Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery ochronne, tablice kierujące, kocie oczka, płyty integracyjne (przy przejściach dla pieszych), obniżenie krawężników w zakresie przejść dla pieszych, oświetlenie przejść dla pieszych oraz oświetlenie uliczne, montaż elementów odblaskowych na jezdni („kocie oczka”) itp. - Montaż monitoringu (kamera IP) wraz z pomiarem temperatury wilgotności i ciśnienia atmosferycznego - dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, - przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną