„Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu” (SPRZĘT)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-062 Opole, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 774 020 398 , fax. 774 020 397
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
  ul. Kościuszki 2
  45-062 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 020 398, fax. 774 020 397
  REGON: 53157017200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozcentrum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu” (SPRZĘT)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem wg minimalnych kryteriów i wymagań technicznych – opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- – 2020 Zamawiający w SIWZ zamieścił Klauzulę informacyjną (RODO) o przetwarzaniu danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną