PN.RB.DT.7.20_Rozbudowa budynku zakaźnego w celu wydzielenia poradni chorób zakaźnych (parter) i wykonania 3 dodatkowych izolatek ze śluzą dla personelu i komorą dekontaminacyjną (I piętro) w systemie zaprojektuj i wybuduj

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Telefon/fax: tel. 77 4433121 , fax. 77 4433021
 • Data zamieszczenia: 2020-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kośnego 53
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4433121, fax. 77 4433021
  REGON: 53141815100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN.RB.DT.7.20_Rozbudowa budynku zakaźnego w celu wydzielenia poradni chorób zakaźnych (parter) i wykonania 3 dodatkowych izolatek ze śluzą dla personelu i komorą dekontaminacyjną (I piętro) w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa budynku zakaźnego w celu wydzielenia poradni chorób zakaźnych (parter) i wykonania 3 dodatkowych izolatek ze śluzą dla personelu i komorą dekontaminacyjną (I piętro) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, a który stanowić będzie również załącznik do umowy zawartej z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną