PN.D.ZDL.26.20_Zakup wraz z dostawą cyfrowego cytometru przepływowego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Telefon/fax: tel. 77 4433121 , fax. 77 4433021
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kośnego 53
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4433121, fax. 77 4433021
  REGON: 53141815100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN.D.ZDL.26.20_Zakup wraz z dostawą cyfrowego cytometru przepływowego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą cyfrowego cytometru przepływowego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został: 1) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) w FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 3) w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej cyfrowego cytometru przepływowego stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, która stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434510-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną