Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach tj. budowlano - konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn. Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont” na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu .

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: pszoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach tj. budowlano - konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn. Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont” na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 )oraz przepisów wykonawczych. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w okresie od dnia zawarcia umowy na nadzór do zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane. Inspektor zapewni udział w inspekcjach w okresie gwarancji i rękojmi. 2.1. Sprawdzenie prawidłowości opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa2.2.Reprezentacja Zamawiającego na budowie przez sprawowanie nadzoru i kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlano-wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę. 2.3.Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Zamawiającego o wykrytych wadach i usterkach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia wad wraz z podaniem terminów do ich wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady. 2.4.Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w inspekcjach gwarancyjnych, Regularne nadzorowanie i sprawdzanie usuwania wad i usterek, 2.5.Nadzorowanie zapisów umowy zawartej pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych w zakresie inwestycji. 2.6.Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw w imieniu inwestora dotyczących zagadnień: - ochrony przeciwpożarowej, - sanitarno-epidemiologicznych, - instytucjonalnego nadzoru budowlanego 2.7.Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów. 2.8.Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w odbiorach końcowych robót, 2.9.Odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, 2.10.Uczestnictwo w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych, 2.11.Zatwierdzenie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które Wykonawca Robót zobowiązany jest użyć do realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane dla realizowanej inwestycji, 2.12.Nadzór i kontrola dokumentacji dotyczącej min. jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych 2.13.Współpraca w zakresie budowlano-rozliczeniowym ze wszystkimi komórkami zaangażowanymi w inwestycję, 2.14.Składanie Zamawiającemu raportu początkowego i końcowego z przebiegu realizowanych prac, oraz raportów miesięcznych 2.15.Dokonywanie wpisów do dziennika budowy 2.16.Składanie raportu początkowego i końcowego z przebiegu realizowanych prac 2.17.Obecność minimum 3 wizyty Inspektora Nadzoru w tygodniu na obiekcie gdzie prowadzone będą prace. Wizyty potwierdzone zostaną wpisem listy obecności. 2.18.Pozostałe czynności zastrzeżone dla funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną