Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”. Zamówienie obejmuje nadzór nad robotami w branży : mostowej , drogowej , elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz nadzór geodezyjny , a także nadzór nad pracami związanymi z technologią , obmiarem , kosztorysowaniem oraz wszelkimi innymi wykonywanymi robotami i usługami w ramach nadzorowanego zadania, w trakcie prowadzenia robót, po ich zrealizowaniu w okresie jednego miesiąca przeznaczonego na ostateczne rozliczenie kontraktu , a także nad robotami poprawkowymi w okresie gwarancji . Nadzorem , w ramach niniejszego zadania objęte jest między innymi : • wykonanie dojazdów do mostu tymczasowego, • rozbiórka nawierzchni na moście stałym i dojazdach, • rozbiórka ustroju nośnego żelbetowego belkowego mostu istniejącego, • rozbiórka filarów i przyczółków mostu istniejącego, • zabicie ścianek szczelnych stalowych (do pozostawienia) w obrysie fundamentów filarów i przyczółków, • wykonanie filarów i przyczółków mostu, • wykonanie muru oporowego, • ustawienie łożysk elastomerowych na przyczółkach, • wykonanie ustroju nośnego z belek typu T, • wykonanie płyt przejściowych • wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostu, • wykonanie elementów wyposażenia mostu, • wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, • umocnienia skarp i stożków, • umocnienia dna i skarp rzeki w obrębie mostu, • wykonanie oświetlenia mostu, • przebudowa dojazdów do mostu, • przebudowa sieci telekomunikacyjnej, • budowa kanału technologicznego, • przebudowa linii energetycznej NN, • rozbiórka mostu tymczasowego, • rozbiórka dojazdów do mostu tymczasowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną