Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice” Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). W ramach tych czynności Nadzór Inwestorski zobowiązany jest w szczególności do: - reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - wspomagania Przedstawiciela Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy , w przypadku, gdy należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. - Organizowanie i przewodniczenie spotkaniom organizowanym na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania. - Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy (BHP). - Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. - Uczestniczenia w wykonywaniu przez Wykonawcę pomiarów, badań oraz pobieraniu próbek na placu budowy. - zlecania badań i pomiarów kontrolnych do laboratorium Zamawiającego. - sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych, odbiorów etapów robót pod kątem dopuszczenia do ruchu i odbioru końcowego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym, - potwierdzania ilości wykonanych robót (m.in. sprawdzenie obmiarów geodezyjnych przez Specjalistę ds. geodezyjnych oraz wykonanie własnych geodezyjnych pomiarów kontrolnych w ilości pozwalającej na weryfikację poprawności obmiaru – min. 15% pomiarów wykonanych przez Wykonawcę), - sprawdzania rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzenia należnych mu kwot, - sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów, - sporządzania ocen zgłoszonych Zamawiającemu roszczeń Wykonawcy i Podwykonawców Robót objętych usługą nadzoru, - rozliczenia końcowego zadania, - inwentaryzacji wykonanych robót i rozliczenia kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, - pozostałych czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną