Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach projektu pn.: : „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego), tj.: 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami występujących branż (m.in. drogowej, energetycznej, sanitarnej, teletechnicznej), 2. weryfikacja oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 3. koordynacja robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym, 4. dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania – Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu prawidłowego rozliczenia wykonanych robót na zadaniu, 5. przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych danych do złożenia wniosku o płatność w części sprawozdawczej związanej z postępem robót, zaistnieniem ryzyk związanych z realizacją Projektu, itp., 6. dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, końcowych - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). Zamierzenie budowlane obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego : Etap I - Roboty budowlano-montażowe: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”. Projekt przewiduje budowę centrum przesiadkowego jako zespół parkingowy z miejscami postojowymi - przystankami dla komunikacji zbiorowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Niemodlińska - Domańskiego - Wróblewskiego oraz budową jednokierunkowego włączenia od strony ul. Wojska Polskiego. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola, na terenie miasta Opola. Obszar opracowania ograniczony jest od południa linią kolejową Nr 132 Bytom-Wrocław, od północy i północnego wschodu zabudową mieszkaniową przy ul. Niemodlińskiej, od wschodu ul. Wojska Polskiego – drogą krajową nr 45, od zachodu terenami kolejowymi dawnego dworca towarowego Opole Zachód, a od północnego zachodu ulicą Niemodlińską – drogą wojewódzką nr 435. Zakres rzeczowy obejmujący m.in.: • rozbudowa skrzyżowania Niemodlińska - Domańskiego - Wróblewskiego szerokość pasów ruchu na skrzyżowaniu o szerokości 3,00 - 3,50m przebudowa zatok autobusowych w/c ul. Wojska Polskiego • budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Wojska Polskiego na ul. Chełmońskiego wraz z budową wyspy kryjącej, • budowa jezdni manewrowych o szerokości 5,00 - 7,00m • budowa/przebudowa chodników o szerokości 1,50 - 2,50m oraz w razie konieczności pochylni • budowa/przebudowa ścieżek rowerowych o szerokości 2,00 - 2,50m wraz ze stanowiskami rowerowymi (parkingami) oraz wypożyczenia rowerów • budowa ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,Om • budowa/przebudowa zatok autobusowych o szerokości 3,00 - 4,50m wraz z peronami i wiatami • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz budowę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m • budowa miejsc postojowych dla komunikacji zbiorowej: autobusów 3,0 x 20,Om; budowa studzienek wodościekowych wraz z przyłączami z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej lub projektowanej kanalizacji opadowej • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni • przebudowa lub remont istniejących zjazdów na posesje • przebudowa istniejących sieci ziemnych oraz napowietrznych uzbrojenia terenu: sieci wodociągowych, gazowych, ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznych oraz elektroenergetycznych • budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami • przebudowa /budowa oświetlenia • budowa kanału technologicznego, sieci monitoringu, • wycinka istniejących drzew, nasadzenia zamienne, • wykonanie nowej nawierzchni w ciągu ulicy Wojska Polskiego • wykonanie systemu informacji parkingowej (monitoring zajętości miejsc parkingowych) wraz z tablicami miejsc parkingowych z możliwością zintegrowania z systemem ITS • biletomatów z tablicami informacji pasażerskiej • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Niemodlińskiej i Domańskego z możliwością zintegrowania z systemem ITS Opole. Etap II – Nadzór autorski: nad wykonaną dokumentacją dla zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”. Etap III - Działania informacyjno-promocyjne: wykonanie, dostawa, montaż i wbudowanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w ramach zadania : „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie, polegające na: budowie drogi publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej – Ks. B. Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dostępny jest pod linkiem: http://www.mzd.opole.pl/wp-content/uploads/zamowienia_publiczne/2020/dokumentacja_niemod.zip Do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało m.in. : a) koordynacja robót będących przedmiotem umowy, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych, b) zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych, d) weryfikacja oraz skierowanie do realizacji dokumentacji projektowej w zakresie części mostowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej dotyczącej przedmiotowej inwestycji w tym m.in. : rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, konieczności uzyskania niezbędnych zatwierdzeń i zgód na realizację obiektu. Inżynier kontraktu zatwierdzi rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne inwestycji w formie szczegółowego raportu. Przyjęte forma i treść raportu zostanie uzgodniona z Zamawiającym. e) nadzór nad Wykonawcą Kontraktu w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz nad prawidłowym oznakowaniem robót na czas prowadzenia budowy, f) współpraca z właścicielami urządzeń obcych, g) współpraca z osobami pełniącymi nadzór autorski, h) zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymogami, i) monitorowanie postępu prac, łącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą ujęte wskaźniki rzeczowo- finansowe, j) ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z umową z Wykonawcą Kontraktu, sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów odbioru robót częściowych oraz odbioru końcowego, k) opracowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia przez MZD procedury przetargowej na zamówienia dodatkowe zgodnie z Prawem zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba, l) sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu szczegółowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę Kontraktu z uwzględnieniem wytycznych zamawiającego przewidzianych w umowie z wykonawcą robót wraz z ich aktualizacją w trakcie realizacji zamówienia, m) udział w przygotowaniu i ocena niezbędnych opinii, ekspertyz i dokumentacji na zamówienia dodatkowe i roboty zamienne, n) sporządzanie oraz przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji protokołów konieczności na roboty i usługi zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., roboty zaniechane i zamienne wraz z przedstawieniem niezbędnych dokumentów, w tym zatwierdzanie kosztorysów oraz przedstawianie szczegółowego uzasadnienia, o) zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich zmian dotyczących wartości robót i materiałów, p) przeprowadzanie odbiorów robót: ulegających zakryciu, robót zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, odbiorów częściowych, branżowych, końcowego, q) egzekwowanie przestrzegania harmonogramu i terminowej realizacji robót, r) kontrole badań laboratoryjnych na warunkach określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, s) kontrola prawidłowości prac pomiarowych, t) prowadzenie dokumentacji budowy wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, u) rozliczenie robót w ramach przydzielonych na ich realizację środków finansowych, w tym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, v) stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę Kontraktu, w) weryfikacja kompletności i prawidłowości wniosków, wraz z załącznikami, o udzielenie pozwoleń na użytkowanie opracowanego przez wykonawcę robót, x) udzielanie wyjaśnień odnośnie realizacji zadania w przypadku przeprowadzanych kontroli w okresie budowy zadania oraz gwarancyjnym, y) zapewnienie obecności osób, podczas kontroli lub audytu, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień, związanych z realizacją zadania, z) sporządzenie dokumentów zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, (oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach zadania, dotyczy korespondencji z Zamawiającym/Wykonawcą dokumentów rozliczeniowych itp.), a także: - reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami; - dokonania weryfikacji tabeli elementów scalonych/skończonych, oraz kosztorysów szczegółowych Wykonawcy Kontraktu, złożonych do Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia podpisania Kontraktu pod kątem zgodności z SIWZ na roboty budowalne; - sporządzania i przekazywania do Zamawiającego w terminie do 5 dnia każdego miesiąca podpisanej oraz zatwierdzonej przez Koordynatora zespołu Inżyniera Kontraktu listy obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz personelu pomocniczego, tj. osób biorących udział w realizacji zamówienia; - Koordynator Zespołu inżyniera Kontraktu, lub osoba go zastępująca, ma obowiązek być obecny na terenie budowy 5 razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku; - wykonania przy współudziale Wykonawcy robót budowlanych, inwentaryzacji działek objętych decyzją ZRID i znajdujących się na nich obiektów, drzew, krzewów, zasiewów, ogrodzeń itp.; - sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającymi protokołów przejęcia nieruchomości objętych ZRID z osobami przekazującymi nieruchomości objęte wywłaszczeniem przed przystąpieniem do robót budowlanych; - czynnego uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, oraz pozyskania od Wykonawcy robót, przed rozpoczęciem robót, między innymi: zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, opłaconej polisy ubezpieczeniowej placu budowy i robót, inwentaryzacji placu budowy, umów z właścicielami działek na zajęcie czasowe, planu bioz i wszelkich niezbędnych dokumentów dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego nadzoru budowlanego; - prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych odnośnych regulacji; - nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; - uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Kontraktu terenu budowy; - prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy (nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, tj.: od poniedziałku do piątku) w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; - weryfikowania harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzanego przez Wykonawcę Kontraktu i jego aktualizacji; - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym robót ; - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; - udzielania Wykonawcy Kontraktu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; - odbioru i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu; - podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacji prowadzenia robót niezgodnie z kontraktem i BHP; - wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych w godzinach nocnych; - wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Kontraktu, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; - organizowania oraz przewodniczenie/prowadzenie comiesięcznych narad dotyczących postępu robót (Rad Budowy) oraz narad koordynacyjnych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Kontraktu, Inżynier Kontraktu, Przedstawiciel Zamawiającego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu w terminie 5 dni od dnia narady. Gdy zajdzie taka potrzeba na pisemne żądanie Zamawiającego ww. narady będą się odbywać także w innych terminach; - ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w zakresie wykonanego przez autora projektu budowlanego; - sporządzenia opinii i oklauzulowaniu przekazanej przez wykonawcę kontraktu dokumentacji wykonawczej pod względem zgodności z dokumentacją projektową; - czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; - wydawania po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego poleceń zmian oraz dokonywania ich wyceny; - nadzorowania wykonywania i obsługi formalnej robót polegających na powtórzeniu podobnych robót lub usług (art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.) zamiennych i dodatkowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; - akceptacji oceny przydatności gruntów stosowanych przez Wykonawcę Kontraktu w budowlach ziemnych; - nadzorowania badań laboratoryjnych polowych; - kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; - stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Kontraktu; - zlecania Wykonawcy Kontraktu wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; - wykonywania na bieżąco kontrolnych pomiarów geodezyjnych; - sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; - zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu; - zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; - weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu; - dokonywania obmiaru wykonanych robót; - odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Kontraktu wad; - doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu; - przedstawiania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót; - wystawianie i wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym; - sprawowanie specjalistycznego nadzoru geologicznego i geotechnicznego na zadaniu jeśli zachodzi taka potrzeba; - kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu reguł BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”; - sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Kontraktu dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i akceptacja kwoty faktury wraz z podpisaniem protokołów odbiorów częściowych i końcowego; - poświadczenia terminu zakończenia robót; - dostarczenia Zamawiającemu wszelkich sporządzanych w cyklu miesięcznym jak i po zakończeniu robót: raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót, - identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Kontraktu i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; - powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Kontraktu oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, których nie ujęto w raporcie otwarcia; - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Kontraktu i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich; - sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Kontraktu; - rozliczenia umowy z Wykonawcą Kontraktu o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; - w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Kontraktu dotyczący realizacji robót budowlanych, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i dowodów materialnych, dokumentów dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu co do przedmiotu sporu; - wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub Instytucje Finansujące lub procedury wdrażania projektu; - przygotowania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu; - tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych dla potrzeb Kontraktu; - kontrola wykonawcy robót budowlanych związana z uzyskaniem zezwolenia na czasowe zajęcie terenu oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia; - udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu; - informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy Kontraktu na teren sąsiedni nie będący własnością Zamawiającego; - prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku płatności końcowej Kontraktu; - nadzorowanie i rozliczenie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania stanowiących własność Zamawiającego w szczególności kostki kamiennej/granitowej pochodzącej z rozbiórki, destruktu bitumicznego-frezowiny, drewna z wycinki; - nadzorowanie i rozliczenie drewna pochodzącego z wycinki przez specjalistę – brakarza Inżyniera Kontraktu; - sporządzania wszelkich sprawozdań i rozliczeń wymaganych przez instytucję pośredniczącą i kontrolującą; - ścisłej współpracy z Wykonawcą Kontraktu dotyczącą prowadzenia nadzoru archeologicznego jeżeli zajdzie taka potrzeba; - sporządzania dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych i dołączanie jej do raportów miesięcznych (zdjęcia winny przedkładane w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót); - sporządzanie wszelkich dokumentów, raportów i opinii wymaganych dla przedmiotowej inwestycji; - założenie nowych oraz aktualizację istniejących książek obiektów mostowych i drogowych oraz opracowania kart obiektów mostowych; - opiniowania w uzgodnieniu z Zamawiającym umów/projektów umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami zgłoszonymi przez Wykonawcę Kontraktu; - ścisła współpraca z Przedstawicielem Zamawiającego przy opracowaniu Wniosków o Płatność i związane z tym niezbędne czynności. Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny między innymi w poniższym zakresie i decydować o: - dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; - zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu; - dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Kontraktu; - wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; - sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o: - wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; - przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego biegłego; - zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót i nie jest sprzeczna z warunkami Umowy i PZP; - wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; - akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Kontraktu); - przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ww. Ustawy; - akceptację podwykonawstwa z wystawieniem własnej opinii w tym zakresie; - powołanie komisji odbiorowych. Inżynier Kontraktu będzie zatwierdzał w szczególności: - przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu Programy Zapewnienia Jakości dla poszczególnych asortymentów robót określonych w STWiORB, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys szczegółowy oraz BIOZ; - przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu dokumenty związane z płatnościami częściowymi oraz końcową; - laboratorium Wykonawcy Kontraktu, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; - sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Kontraktu o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Kontraktu oraz propozycję Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń; - źródła pozyskania materiałów miejscowych. Etap odbioru : Po zakończeniu robót, Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy Kontraktu oraz Inżynier Kontraktu po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego dokona zgłoszenia do Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót. Inżynier Kontraktu – wyegzekwuje od Wykonawcy Kontraktu: - Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego wraz ze sprawdzeniem, - zgody właściwego organu na użytkowanie inwestycji, oraz dokumenty wymienione w §11 ust. 5 Kontraktu, tj: o rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanego przedmiotu Umowy, umożliwiające Zamawiającemu wprowadzenie przedmiotu Umowy na majątek jako środek trwały w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o rachunkowości; o dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy z funduszy europejskich.; o wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru wymagane Kontraktem, SIWZ na realizację Kontraktu, normą (pomiary, badania, recepty, atesty itp.), dokumentacją projektową oraz STWiORB. Ponadto Inżynier Kontraktu sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiających komisyjnego odbioru końcowego. Inżynier Kontraktu ma obowiązek dokonać stwierdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez wykonawcę robót. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w trakcie trwania zamówienia, do wykonania wszystkich innych czynności i prac, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Raporty Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej. Raport należy sporządzić w 2 egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Inżyniera kontraktu) w języku polskim. Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach niniejszego zadania, w tym raporty muszą być akceptowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, raportu. Brak podpisu Zamawiającego jest równoznaczny z brakiem akceptacji ww. dokumentów. Raport początkowy: W okresie do 30 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia Koordynator, przedłoży Zamawiającemu Raport Początkowy zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji robót budowlanych, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji robót budowlanych, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowalnych i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Raporty miesięczne: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (koordynator), przez cały okres realizacji niniejszej umowy sporządza raporty miesięczne. Koordynator w ciągu 3 dni od daty wystawienia Faktury, a jeśli nie jest ona za dany miesiąc wystawiona to w ciągu 10 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego prace oraz ewentualne kontrolne badania laboratoryjne (o ile w danym miesiącu będą wykonywane) oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów. Raport będzie zawierał: - opis postępu robót i powstałych problemów, - zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Kontraktu, - zaangażowanie finansowe, - postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, - procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót zgodnie z opisem przedmiaru robót, - plan robót i finansów na kolejny miesiąc, - graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, - graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, - zdjęcia dokumentujące postęp robót, w tym robione z charakterystycznych punktów tak aby był widoczny postęp robót, - listę poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością brutto polecenia zmian, - listę badań kontrolnych wykonanych przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z wymaganiami STWiORB oraz opinię technologiczną do odebranych poszczególnych asortymentów robót zgodnie z przedmiarem i uwzględnionych w rozliczeniu częściowym, - aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania Projektu, - w przypadku konieczności udzielenia robót dodatkowych dla Wykonawcy Kontraktu w świetle art. 144 u.p.z.p., dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tych procedur (między innymi: kosztorysy inwestorskie, opinie, uzasadnienia), - wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia, - wykaz podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, - wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. Raport techniczny: Koordynator przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią zmiany w dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawierać: - założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, - zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany, - zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, - kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, - kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Kontraktu, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą, - rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych, - zestawienie wyników badań kontrolnych w zakresie jakości materiałów, wykonywanych robót oraz pomiarów wykonanych robót oraz wnioski i informacje o toku postępowania w przypadku wystąpienia wyników niezgodnych z STWiORB. Raport dotyczący sporu: Koordynator przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”: - w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji któregoś z elementu Kontraktu, - a także wraz z Odbiorem Końcowym Robót dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. Raport końcowy: W terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, Koordynator przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający w szczególności: 1. Wstęp 1.1. Krótki opis projektu 1.2. Działania przed rozpoczęciem zadania 2. Dokumentację Projektową 2.1. Założenia Projektowe 2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 3. Organizację i zarządzanie Kontraktem 3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 4. Wykonawstwo 4.1. Postęp robót 4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót – zgodnie z kategoriami robót opisanymi w przedmiarze robót 4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 4.4. Przyczyny wystąpienia wad 5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany 5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 5.2. Roszczenia 6. Sprawy finansowe 6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 6.2. Analiza płatności 6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące 7.1. Dokumentacji projektowej 7.2. Warunków wykonania robót 7.3. STWiORB 7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane 7.5. Technologii robót Koordynator jest odpowiedzialny i zobowiązany do sporządzenia raportu zakończenia. Raport należy sporządzić i przekazać adresatom wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich innych raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą RPOWO 2014-2020. Uwagi dodatkowe: 1) Sprawowanie usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) ustala się na czas realizacji zadania tj. od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów i końcowego rozliczenia zadania (rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu) tj. do 15.06.2021 r. 2) Czas trwania usługi nadzoru (sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu) może ulec wydłużeniu stosownie do długości trwania robót budowlanych. Inżynier zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz końcowego rozliczenia zadania. Maksymalny okres wydłużenia umowy może wynieść do 5 miesięcy. W przypadku wydłużenia realizacji umowy o czas podany wyżej Inżynierowi Kontraktu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 3) Zamawiający pisemnie poinformuje Inżyniera o zawarciu umowy z wykonawcą robót. 4) Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są do oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach zadania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. (dotyczy korespondencji z Zamawiającym oraz innych wytworzonych w ramach realizacji zamówienia dokumentów np. rozliczeniowych, raportów, itp.) 5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r, poz. 1040, t.j. ze zm.), w szczególności obsługę biurową oraz osoby wykonujące czynności nie przewidziane dla inspektorów nadzoru inwestorskiego. 6) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, t.j. z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ww. ustawie. 7) W celu realizacji niniejszego zadania Wykonawca winien dysponować podczas realizacji umowy co najmniej następującym zespołem Inżyniera Kontraktu: (1) Koordynator zespołu Inżyniera Kontraktu (Inspektor nadzoru branży drogowej) – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.)*; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot lub inspektora nadzoru branży drogowej przy budowie lub przebudowie co najmniej 1 drogi o nawierzchni bitumicznej. (2) Inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333t.j. z późn.zm.)*; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży elektrycznej przy budowie oświetlenia ulicznego. (3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.)*; - doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnych i sanitarnych. (4) Inspektor nadzoru branży teletechnicznej – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.)*; - doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. (5) Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości - zadania związane z rozliczeniami i sprawozdawczością projektu – posiadający: doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji współfinansowanych przez środki Unii Europejskiej (6) Geodeta – posiadający: uprawnienia zawodowe z zakresu 4 (geodezyjna obsługa inwestycji) potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w Art.43 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (z późn. zmianami.) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji w ppkt (1)-(3) pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną