Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 110+874 w m. Zawada wraz z budową objazdu i mostu tymczasowego”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 110+874 w m. Zawada wraz z budową objazdu i mostu tymczasowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeka Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+874 w m. Zawada wraz z budową objazdu i mostu tymczasowego ”. Zamówienie obejmuje nadzór nad robotami w branżach : mostowa , drogowa , energetyczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna oraz nadzór geodezyjny , a także nad pracami związanymi z technologią , obmiarem , kosztorysowaniem oraz wszelkimi innymi robotami i usługami wykonywanymi w ramach nadzorowanego zadania, w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zrealizowaniu w okresie dwóch miesięcy przeznaczonych na ostateczne rozliczenie robót , a także nad robotami poprawkowymi w okresie gwarancji. Nadzorem , w ramach niniejszego zadania objęte są między innymi : - roboty przygotowawcze, - budowa drogi objazdowej, - wykonanie podpór mostu tymczasowego, - wykonanie mostu tymczasowego, - rozbiórka ustroju nośnego obiektu istniejącego, - rozbiórka podpór mostu istniejącego, - wykonanie fundamentów i żelbetowych przyczółków obiektu docelowego, - wykonanie ustroju nośnego z prefabrykowanych belek sprężonych, - wykonanie pomostu żelbetowego, - wykonanie izolacji termozgrzewalnej na pomoście, - wykonanie kap chodnikowych, - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, - montaż elementów wyposażenia obiektu docelowego, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - budowa dojazdów do obiektu, - umocnienie stożków przy obiekcie, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego mostu, - rozbiórka drogi objazdowej wraz z obiektem tymczasowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną