Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej”

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. 1.1. Zakres usługi: • Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi związanymi z realizacją zadania pn. Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” – 12 pobytów oraz wykonywanie, na zlecenie Zamawiającego, zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej lub dodatkowych prac projektowych – przewidywana ilość jednostek nakładów projektowych – 548 j.n.p. (zakres fakultatywny). • Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, umowa i dokumentacja projektowa dla:  Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez „domel” inż. Iwona Dołżycka, 49-120 Dąbrowa Niemodlińska k/Opola, ul. Sokolnicka 3. Uwaga: Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót tylko w wersji elektronicznej - pdf. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie polegać w szczególności na: a) weryfikacji zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową; b) wyjaśnianiu treści dokumentacji; c) wprowadzaniu w razie konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek kierownika budowy lub inspektora nadzoru; d) uzyskaniu akceptacji przez autora projektu proponowanych rozwiązań zamiennych do dokumentacji dotyczących strefy chronionej prawem autorskim; e) rozwiązywaniu kolizji projektowych powstałych podczas realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową; f) opracowywaniu i uzgadnianiu możliwości oraz sposobu wykonywania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w projekcie budowlanym; g) aktualizacji kosztorysów inwestorskich; h) aktualizacji dokumentacji dendrologicznej oraz uzgodnienie/uzyskanie pozwolenia na wycinkę; i) opracowywaniu i przedkładaniu do akceptacji Zamawiającemu Kart pobytu nadzoru autorskiego. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski z dołożeniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki, a w szczególności zobowiązuje się do pobytu projektantów na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 1) sprawowania nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami), w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 2) zapewnienia personelu, zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienia, reprezentującego wszystkie branże objęte dokumentacją projektową; 3) opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową; 4) dokonywania wpisów do dziennika budowy; 5) wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełniania szczegółów dotyczących rozwiązań w niej zawartych; 6) opiniowania dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę robót w zakresie jej zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej; 7) dostosowania dokumentacji projektowej do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 8) przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych); 9) opracowanie i wprowadzenie po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem pkt 11; 10) udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 11) rozstrzygania w sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami; 12) na wezwanie Zamawiającego, udziału w odbiorach częściowych i końcowym; 13) udziału w radach budowy, naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie Zamawiającego; 14) doradztwa (udzielania porad i opinii w formie pisemnej oraz prowadzenia konsultacji) dot. realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie każdorazowo określonym przez Zamawiającego; 15) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 16) Wykonawca przyjmuje również do opracowania analizy i opinie dotyczące zasadności oraz zgodności z dokumentacją projektową ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę robót i jego podwykonawców lub osób trzecich; 17) oraz wykonywania innych czynności i obowiązków określonych w Umowie i w SIWZ. 2. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym: 1) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 11 i 14 nie może być dłuższy niż 4 dni robocze od otrzymania wezwania; 2) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 16 nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać zmienione przez Zamawiającego, odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i dokonywania uzgodnień oraz wykonywania innych obowiązków określonych w pkt. 1: 1) na każde wezwanie Zamawiającego; 2) na każde wezwanie przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wezwanie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy ma być dokonane drogą pocztową lub drogą elektroniczną, za datę wezwania będzie uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości. 6. Pobyt przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy na budowie, niebędący wynikiem wezwania zgodnie z pkt. 4 ppkt 1 i 2, nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia. 7. Zamawiający każdorazowo określi w wezwaniu, które osoby sprawujące nadzór autorski nad poszczególnymi branżami mają stawić się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego. 8. Za jednorazowy pobyt autorski uważa się pobyt przedstawiciela Wykonawcy na budowie/w siedzibie Zamawiającego, odnotowany w Karcie pobytu w danym dniu, bez względu na czas trwania pobytu. Jeden pobyt projektanta jest rozliczany dla każdego z projektantów osobno. 9. Z każdego pobytu musi być sporządzona Karta pobytu (załącznik nr 3 do Umowy) zawierająca: 1) datę pobytu na budowie / w siedzibie Zamawiającego; 2) identyfikację problemu; 3) wyjaśnienie przyczyny problemu; 4) propozycję sposobu rozwiązania problemu; 5) zadane dalsze postępowanie; 6) oszacowanie terminu rozwiązania problemu. Punkty 2)-6) nie są wymagane w przypadku pobytów na budowie związanych z udziałem w naradach, chyba że zostanie określony problem do rozwiązania. 10. W przypadku, gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie wymaga przyjazdu, pobytu na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) i powrotu, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą Zamawiającego, zostać uznane jako pobyt, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy. Pobyt taki dla swej ważności wymaga późniejszego potwierdzenia przez Zamawiającego na Karcie pobytu. 11. Zakres umowy obejmuje również wykonywanie, każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego: 1) zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej; 2) dodatkowych prac projektowych, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania i niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Wykonanie dokumentacji obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz jeżeli zajdzie taka konieczność również uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę lub innych decyzji niezbędnych do realizacji robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, poza wymaganymi przepisami prawa, po 3 egz. dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego i/lub wykonawczego, przedmiarów robót, STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, w wersji papierowej oraz na nośniku CD w wersji pdf i edytowalnej. Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym ustępie będzie odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w razie braku uzgodnienia, wyznaczony przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie dodatkowych lub zamiennych prac projektowych. 12. Dla prac projektowych, o których mowa w pkt. 11 zostaną sporządzone Karty projektu (załącznik nr 4 do Umowy) zawierające: 1) Nazwę projektu; 2) Zakres projektu; 3) Przyczyny wykonania projektu; 4) Wymagane uzgodnienia; 5) Termin wykonania projektu; 6) Szacunkowa wartość projektu. 13. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych dokumentowane będą przez Wykonawcę poprzez: 1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują; 3) wpisy do Dziennika Budowy; 4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do dokumentacji budowy; 5) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 6) pisemne opinie dotyczące wprowadzonych w projekcie zmian. 14. Wykonawca w trakcie realizacji budowy, zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ma prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 15. W przypadku realizowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru autorskiego niezgodnie z dokumentacją projektową lub niestosowania się do zaleceń projektanta pełniącego nadzór autorski, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 16. Realizując Umowę Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa polskiego. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez polskie prawo w związku z realizacją Umowy. 17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia rozwiązań projektowych. Wynagrodzeniu nie podlegają działania Wykonawcy, które wynikają z konieczności naprawienia ewidentnych błędów, zaniechań, zaniedbań i nieścisłości wynikających z nienależytego wykonania przez Wykonawcę rozwiązań dodatkowych lub zamiennych stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych. 18. Po zakończeniu robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór autorski, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy. 1.2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się dysponować, przez cały okres realizacji zamówienia, osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art.104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z późniejszymi zmianami) niezbędne do pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego. 1) Projektant branży melioracyjnej – posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) Na podstawie niniejszego zapisu Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem osobą projektanta branży melioracyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania na podstawie wcześniej wydanych uprawnień, np.: a) uprawnień bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności melioracyjnej; b) uprawnień konstrukcyjno-budowalnych posiadających w swoim zakresie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności hydrotechnicznej; c) uprawnień dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych posiadających w swoim zakresie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności hydrotechnicznej, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną