Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję – zad. 9 KPP Olesno

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję – zad. 9 KPP Olesno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) oraz przechowywanie, a także zabezpieczanie pojazdów i mienia zatrzymanego przez Policję do celów procesowych, na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu przedmiotowej usługi, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.). Powyższy wymóg, nie dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie również świadczył przedmiotową usługę. Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia były wyznaczone co najmniej 3 osoby ze strony wykonawcy, wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu przedmiotowej usługi. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań jak i rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa § 9 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną