Organizacja terenu wystawienniczoeventowego z funkcją doraźnego parkingu

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45835 Opole, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 77 54 17 993 , fax. 77 44 61 681
 • Data zamieszczenia: 2018-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
  ul. Wrocławska 158
  45835 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 17 993, fax. 77 44 61 681
  REGON: 16153334900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cwkopole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja terenu wystawienniczoeventowego z funkcją doraźnego parkingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na utwardzeniu i uzbrojeniu terenu w sieć instalacji elektrycznej, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie wykopów oraz przekopów pod instalacje elektryczną, 2. Wykonanie instalacji elektrycznej do punktów oświetleniowych wraz z montażem fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe, 3. Zagęszczenie oraz utwardzenie gruntów- przygotowanie podłoża pod ciągi piesze i jezdne, 4. Wzmocnienie nawierzchni - ułożenie geokraty na podsypce z piasku ostrego płukanego, 5. Uzupełnienie geokraty kruszywem i ziemią zgodnie z projektem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną