Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 774 005 950 , fax. 774 005 952
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
  ul. Armii Krajowej 36
  45-071 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 005 950, fax. 774 005 952
  REGON: 45402800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. ZADANIE 1: Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu (ferii zimowych) dla dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin z problemami wychowawczymi do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu -ferii zimowych (6 noclegów) dla max. 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 14 lat do atrakcyjnej turystycznie miejscowości w górach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ferie zimowe woj. opolskiego 18-31 stycznia 2021 (wybrane 7 dni). ZADANIE 2: Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu (kolonii letniej) dla dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin z problemami wychowawczymi do miejscowości w Polsce w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu –kolonii letniej (6 noclegów) dla max. 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 14 lat do atrakcyjnej turystycznie miejscowości w Polsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. Termin realizacji: okres wakacji – lipiec – sierpień 2021 r. (wybrane 7 dni).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną