Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”. Celem zamówienia jest opracowanie dokumentu o nazwie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku w tym określenie wiodących kierunków polityki innowacyjnej regionu do roku 2027 przy jednoczesnym usprawnieniu procesów zarządczych oraz ukierunkowaniu interwencji na obszary o potencjalnie największej dynamice wzrostu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71620000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną