Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr im. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-056 Opole, Plac Teatralny
 • Telefon/fax: tel. 77 4545942, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego
  Plac Teatralny 12
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545942, , fax. -
  REGON: 27971700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatropole.pl; http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie (remont) dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w SIWZ: Część III/1a Dokumentacja Projekt budowlany modernizacji formy zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem izolacyjności cieplnej obiektu – Instalacja piorunochronna dla Bryły „A” Część III/1b Rysunki wykonawcze do projektu budowlanego modernizacji formy zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem izolacyjności cieplnej obiektu Część III/2 Ekspertyza rzeczoznawcy z 05.2020 r. Część III/3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dalej: „STWIORB” Część III/4 Przedmiary Część III/5 HRR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną