Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2018-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na nasadzeniach roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji. Zakres prac obejmuje: 1) odbiór 70 kpl. donic i 54 kpl. konstrukcji kaskadowych 2 i 3- poziomowych, 2) wykonanie nasadzeń roślin sezonowych z materiału własnego wg składu gatunkowego: a) w donicach 1-poziomowych – 20 szt. roślin: - zestaw I: Ipomoea batatas ‘Marguerite, Petunia x Calibrachoa w odcieniach: jasny róż, ciemny róż i jasny fiolet, Pelargonium peltatum w odcieniach: białym i łososiowym; - zestaw II – Ipomoea batatas ‘Marguerite, Stipa teniuissima ‘Pony Tails, Petunia x Calibrachoa w odcieniach: biała z żyłkowaniem, róż, i jasny fiolet, Pelargonium peltatum w odcieniu łososiowy - zestaw III - Calibrachoa Superbells ‘Trio Mio; b) w donicach 2-poziomowych – 30 szt. roślin: - zestaw I: Ipomoea batatas ‘Marguerite / Ipomoea batatas ‘Blackie, Stipa teniuissima ‘Pony Tails, Petunia x Calibrachoa w odcieniach: biała z żyłkowaniem, róż, i jasny fiolet, Pelargonium peltatum w odcieniu łososiowym, Lobularia ‘Snow Princess; c) w donicach 3-poziomowych – 40 szt. roślin: - zestaw I: Ipomoea batatas ‘Marguerite / Ipomoea batatas ‘Blackie, Petunia x Calibrachoa w odcieniach: jasny róż, ciemny róż, i jasny fiolet, Calibrachoa Superbells ‘Cherry Star, Pelargonium peltatum w odcieniach: białym i łososiowym, Lobularia ‘Snow Princess, Euphorbia ‘Diamond Frost lub ‘Diamond Star; 3) zawieszenie donic i konstrukcji na latarniach, 4) kompleksowa pielęgnacja nasadzeń w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych zgodnie ze sztuką ogrodniczą w okresie od maja do października 2018 r., w tym: • podlewanie wszystkich nasadzeń w godzinach porannych najpóźniej do 900, a w godzinach wieczornych po 1800, • nawożenie mineralne, wykonywane regularnie przez cały okres wegetacji roślin, w tym również dolistnie, • usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz przycinanie roślin w zależności od gatunku, • wykonywanie zabiegów ochronnych w przypadku pojawienia się chorób lub szkodników. zdjęcie donic i konstrukcji kaskadowych z latarni, likwidacja nasadzeń, oczyszczenie i zwrot donic oraz konstrukcji kaskadowych do ostatniego dnia obowiązywania umowy. Dokładny zakres prac wskazano w umowie i załącznikach do umowy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502, ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) polegające na wykonaniu prac związanych z nasadzeniami roślin, b) polegające na nadzorowaniu prac związanych z nasadzeniami roślin. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną