Montaż instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach zadania p.n. ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach zadania p.n. ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie to, obejmuje zainstalowanie dwóch systemów wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. Przewidziany jest montaż dwóch central wentylacyjnych o wydajności zgodnej z dokumentacją projektową. W ramach tego zadania zakres robót obejmuje: − prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy oraz terenu, − prace demontażowe, − zakup i montaż central wentylacyjnych, − montaż kanałów wentylacyjnych: montaż rurociągów, armatury, urządzeń i central oraz wykonanie pomieszczeń p. poż. dla urządzeń, − montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych, − montaż automatyki, − wykonanie regulacji, pomiarów i dokumentacji powykonawczej, − uruchomienie instalacji. Główny kod CPV 45 30 00 00 – 0 roboty instalacyjne w budynkach (odpowiadający głównemu przedmiotowi zamówienia) Dodatkowe kody CPV 45 11 12 00 – 0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 22 32 00 – 8 roboty konstrukcyjne 45 33 1210 – 1 instalowanie wentylacji 45 31 12 00 – 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną