Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4 w Opolu. Zakres przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. Wszystkie punkty poboru wskazane w tym załączniku są w istniejących obiektach, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia mocy umownej dla zasilania podstawowego – nr licznika 82948815. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamawiający informuje, że obecnie posiada indywidualne umowy na dostawę energii i na usługę dystrybucji energii. Podane w opisie przedmiotu zamówienia grupy taryfowe są obecnie obowiązującymi i wymaganymi grupami taryfowymi. W przypadku zmian ilościowych PPE Zamawiający nie zmieni grupy taryfowej objętej zamówieniem. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami. Dystrybucja energii elektrycznej musi spełniać standardy zgodne z Taryfą Operatora. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy, dokonywana jest na podstawie zmiany załącznika. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający wymaga zawarcia jednej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do wszystkich lokalizacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Faktura wina opiewać na wartość każdego punkt poboru oddzielnie z zachowaniem okresu rozliczeniowego. Adresatem i płatnikiem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, NIP: 754-18-73-654.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną