„Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 40, 40a, 41,41a, 41b, 46, 46c, 46g i 46i będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 40, 40a, 41,41a, 41b, 46, 46c, 46g i 46i będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g i 46i będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Nysie w okresie w okresie 24 miesięcy” Zamówienie obejmuje: a. Usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt i ich szczątków leżących w pasie drogowym dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Nysie (zebranie i załadunek martwych zwierząt na odpowiednie środki transportu); b. Transport padłych, zabitych zwierząt i ich szczątków do zakładu utylizacji odpadów; c. Utylizację powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów, w którym wykonywane są badania w zakresie Afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną