Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45068 Opole, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 77 54 15 101 , fax. 77 54 15 103
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. 1 Maja 29
  45068 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 103
  REGON: 53141258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków – obszar wiejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72316000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną