Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2020-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badanie będzie miało również na celu ocenę potencjału badawczo-rozwojowego i charakterystykę prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej przez sektor nauki (B+R) w regionie (tj. jednostki naukowe i szkoły wyższe) oraz ocenę potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu, w tym charakter działań związanych ze wspieraniem innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną