Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. W załączniku nr 1A do SIWZ została zawarta również Specyfikacja cenowa. 3. Wszystkie książki, informatory i czasopisma stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać numer ISBN (EAN) lub ISSN. 4. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów (materiały, kolory itp.) przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami technicznymi określonymi w PN-91/P-55016 oraz PN-90/P-55051. 5. Ilości wskazane w załączniku nr 1A do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwunastu [ 12 ] miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający ma prawo zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach podanych w załączniku nr 1A do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną