Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 400 ton (wraz z transportem)

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 400 ton (wraz z transportem)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 400 ton (wraz z transportem). Zamówienie obejmuje dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem granulacji od 0 do 6 mm, posiadającej aktualną aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego, przy ul. Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola - w ilości do 400 ton - sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych), w terminie od października 2020 roku do 15 lutego 2021 roku, z tym że: - 250 ton – do 04 grudnia 2020 roku, - 150 ton – w zależności od zapotrzebowania do 15.02.2021 roku. . Cena jednostkowa obejmuje cenę materiału wraz z dostawą do bazy w Bierkowicach. Sól powinna być dostarczona luzem. Ilość dostaw podanych w kosztorysie ofertowym ma charakter orientacyjny i posłuży do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Zapłata będzie następować za każdą odebraną partię soli, według ceny jednostkowej ustalonej w ofercie Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną