Dostawy środków higieny i środków do utrzymania czystości w celach mieszkalnych dla osadzonych

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków higieny i środków do utrzymania czystości w celach mieszkalnych dla osadzonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia będą dostawy środków higieny i środków do utrzymania czystości w celach mieszkalnych dla osadzonych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu. 1.1. Jednostkami organizacyjnymi przytoczonymi w pkt. 1 są: 1) Areszt Śledczy w Opolu; 2) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich; 3) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich; 4) Zakład Karny w Brzegu; 5) Zakład Karny w Głubczycach; 6) Zakład Karny w Kluczborku; 7) Zakład Karny w Nysie; 8) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim. 1.2. Zamawiający (Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu) działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu na podstawie złożonych pełnomocnictw. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 i 1A do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną