Dostawy laptopów na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy laptopów na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Opis części zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części bez ograniczeń. 2) Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części tj.: Część nr 1. Dostawy 190 szt. laptopów dla nauczycieli celem prowadzenia zdalnego kształcenia na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego); Część nr 2. Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem oraz z akcesoriami wykorzystywanych na rzecz Szkolnych Punktów Informacji ii Kariery na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego); Część nr 3. Dostawa do siedziby Zamawiającego 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A, 1B, 1C do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną