Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45372 Opole, ul. Kośnego
 • Telefon/fax: tel. 774 410 820 , fax. 774 410 821
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  ul. Kośnego 55
  45372 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 410 820, fax. 774 410 821
  REGON: 29210300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-opole.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części: Zadanie nr 1 - Zestawy do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics – w ilości 248 szt. Zadanie nr 2 - Zestawy do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na separatorze komórkowym AMICUS – w ilości 252 szt. Zadanie nr 3 - Roztwór antykoagulacyjny do aferezy automatycznej ACD(A) w workach a’500 ml - w ilości 500 szt. Zadanie nr 4 – Natrium chloratum 0,9% w workach a’500 ml – w ilości 500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną