DOSTAWA Z MONTAŻEM RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, PRZEWOŹNYCH I BAZOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM I PROGRAMATORAMI.

Jednostka Wojskowa 2286 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2286
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-076 Opole, skr. poczt. 307
 • Telefon/fax: tel. 077 4523701 w. 050 , fax. 077 4523701 w. 800
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2286
  skr. poczt. 307 307
  45-076 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4523701 w. 050, fax. 077 4523701 w. 800
  REGON: 53096904400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA Z MONTAŻEM RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, PRZEWOŹNYCH I BAZOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM I PROGRAMATORAMI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem radiotelefonów przenośnych, przewoźnych i bazowych wraz z osprzętem i programatorami. Dostawa: 1. Radiotelefonów przenośnych z osprzętem – 44 kpl, 2. Radiotelefonów przewoźnych z osprzętem – 6 kpl, 3. Radiotelefonów bazowych z osprzętem – 6 kpl, 4. Programatorów radiotelefonów – 2 kpl. Montaż i strojenie radiotelefonów przewoźnych i bazowych. 32344000 - 6 aparatura odbiorcza do radiofonii lub radiotelegrafii 32352200 - 7 części zapasowe i akcesoria radarowe 51330000 - 4 usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej 50300000 - 8 usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017poz.18). Zamawiający nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu obcokrajowców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32344000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną