Dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2020-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie do urządzeń biurowych, których opis (nazwa oraz rodzaj urządzenia biurowego w którym wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczony przez producenta tego urządzenia, minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zostały wymienione w Formularzu cenowym oferty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Określone w Formularzu cenowym oferty, ilości zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, iż łączna wartość całego przedmiotu zamówienia nie będzie mniejsza, niż 50% kwoty określonej w § 2 ust. 1 Projektu Umowy) lub też większej ilości poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia, przy czym ilości wskazane w poz. Formularza cenowego oferty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z zachowaniem cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wkładów barwiących na własny koszt (w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach, Sądu Rejonowego w Oleśnie), własnym staraniem i na własne ryzyko, a także dokonanie protokolarnego przekazania danej dostawy w terminie do max. 6 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Składanie zamówień odbywać się będzie w dni robocze (pn–pt) w godz.: 7:30 – 15:30 pisemnie lub pocztą elektroniczną pod nr/adres wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP). 6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy wraz z jej załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną