Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją.

S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-060 Opole, Katowicka
 • Telefon/fax: tel. 077 4416001, , fax. 077 4416003
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
  Katowicka 66A
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4416001, , fax. 077 4416003
  REGON: 53142076800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowa.onkologia.opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę serwera PACS do klastra trzech serwerów opartych o technologię wirtualizacji wraz z macierzą i systemem kopii zapasowych, bazami danych i Active Directory. Na rozbudowę składają się: • Dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z dokumentacją przetargową • Instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania na dostarczonym sprzęcie i maszynie udostępnionej przez zamawiającego. Na podstawie wytycznych ustalonych w trakcie wdrożenia. • Testy wdrożonego rozwiązania pod kontem awarii: oprogramowania, sprzętu i utraty zasilania • Szkolenie dla trzech administratorów z wdrożonych technologii w jednostce zamawiającego • Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej zawierającej: procedury awaryjne, procedury konfiguracji kopii zapasowych i procedury zarządzania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną