Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach technicznych przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do SIWZ z podziałem na 3 części: Część nr I Dostawa monitora brajlowskiego – 4 szt. – załącznik nr 1a do SIWZ; Część nr II Dostawa oprogramowania udźwiękowiającego 7 szt. – załącznik nr 1b do SIWZ; Część nr III Dostawa oprogramowania powiększającego 3 szt. – załącznik nr 1c do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną