"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej szczegółowo określonych w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ z podziałem na 6 części: Część nr 1 Monitory (2 szt.) dla Katedry Mechaniki i Postaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego – stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. Część nr 2 Komputer przenośny dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego - stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ. Część nr 3 Urządzenie wielofunkcyjne dla Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego – stanowiący załącznik nr 1c do SIWZ. Część nr 4 Monitory (3 szt.) dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - stanowiący załącznik nr 1d do SIWZ. Część nr 5 Monitory (10 szt.) dla Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury - stanowiący załącznik nr 1e do SIWZ. Część nr 6 Urządzenie wielofunkcyjne dla Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego - stanowiący załącznik nr 1f do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną