Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 774 414 415 , fax. 774 414 416
 • Data zamieszczenia: 2020-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  ul. Ozimska
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 414 415, fax. 774 414 416
  REGON: 53150262100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://winbopole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu Na przedmiot zamówienia składa się zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Przedmiotem zamówienia w ramach „zamówienia podstawowego” jest dostawa następującego sprzętu: laptop 14”-8szt., torba na laptop 14”-8szt., laptop 17”-1szt., torba na laptop 17”-1szt., klawiatura numeryczna-1szt, stacja dokująca-7szt., zestaw klawiatura z myszką-7szt., uchwyt na 2szt. monitorów-7szt., monitor 27 cali-14szt., drukarka etykiet-2szt., skaner przenośny-2szt., program Microsoft Office 2019 dla użytkowników domowych i małych firm-licencja bezterminowa-9szt., drukarka przenośna kolorowa-2szt., acces point-4szt., przełącznik sieciowy-1szt., niszczarka-2szt., skaner dokumentów-1szt., urządzenie wielofunkcyjne-1szt. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest dostawa następującego sprzętu: stacja dokująca-2szt., zestaw klawiatura z myszką-2szt., uchwyt na 2szt. monitorów-1szt., uchwyt na 1 monitor i 1 laptop – 1szt., monitor 27 cali-3szt. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, tj. dostawy w cenie określonej w ofercie Wykonawcy oraz na zasadach dostawy zgodnych z ogólnymi warunkami umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemne zawiadomienie (oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji) ze wskazaniem ilości sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w całości albo w części, jednorazowo albo kilkukrotnie. Wykonawca zapewni świadczenia usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu przez liczbę miesięcy wskazaną dla danego sprzętu komputerowego w ramach „zamówienia podstawowego” i/lub w ramach „prawa opcji” przez Wykonawcę w ofercie liczoną od daty dostawy (daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag i zastrzeżeń). Warunki gwarancji określone są w Załączniku nr1 do SIWZ i Załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklaracje CE (deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE) oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD. Ponadto, warunki realizacji zamówienia określone są w Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy). Warunki dostawy: a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia (towar będący przedmiotem dostawy) w terminie wskazanym w ofercie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - w Opolu (45-057), ul. Ozimska 19 wraz z rozładunkiem w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. b) Zakres dostawy oraz konfiguracja określone są w pkt III SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin dostawy przedmiotu zamówienia za uprzednio wyrażoną przez niego zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym SIWZ oraz Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy, najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy. c) Sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieprefabrykowany, kompletny, sprawny techniczne, wolny od wad prawnych i fizycznych, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d) Oprogramowanie musi być nowe, nigdy nie instalowane wcześniej na innych komputerach. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania w momencie odbioru towaru. W zależności od rodzaju oprogramowania sprawdzany będzie dostępny klucz produktu lub czy produkt został poprawnie aktywowany (status aktywacji). e) Sprzęt, o którym mowa powyżej musi być zgodny z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności z normami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również spełniać najwyższe standardy wynikające z aktualnego stanu wiedzy technicznej, w zakresie spełnienia wymogów określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach, oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe min. przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniem g) W przypadku użycia w SIWZ do Opisu przedmiotu zamówienia nazw własnych - Windows 10 PRO pl 64-bit Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy oprogramowania innych producentów. Zamawiający wskazuje, że nazwy własne zostały użyte wyłącznie w zakresie rozbudowy/uzupełnienia oprogramowania już posiadanego przez Zamawiającego w celu zapewnienia bezkonfliktowej współpracy z istniejącą infrastrukturą. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp prawo opcji tzn. dodatkowe dostawy sprzętu komputerowego. Dodatkowe dostawy uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Dodatkowe dostawy w ramach prawa opcji zrealizowane będą po cenach jednostkowych określonych w umowie. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy. O dodatkowych dostawach w ramach prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 30 dni od zawarcia umowy podstawowej (po tej dacie prawo Zamawiającego wygaśnie). Prawo opcji będzie realizowane na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną