Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45372 Opole, ul. Kośnego
 • Telefon/fax: tel. 774 410 820 , fax. 774 410 821
 • Data zamieszczenia: 2019-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  ul. Kośnego 55
  45372 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 410 820, fax. 774 410 821
  REGON: 29210300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-opole.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi. Przedmiot zamówienia podzielono na 6 części: Zadanie nr 1 – Pojemnik potrójny góra-dół – w ilości 27 840 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 2 – Pojemnik poczwórny z filtrem leukocytarnym in line do KKCz– w ilości 2 200 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 3 – Pojemnik transferowy 1000 ml – w ilości 1200 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 4 – Pojemnik transferowy 150 ml – w ilości 600 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1D do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 5 – Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKCz – w ilości 1000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1E do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 6 – Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKP – w ilości 1300 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1F do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141613-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną