DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2020 ROKU

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej w roku 2020 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 34.92.21.00-7 – oznakowanie drogowe. 2. W ramach zamówienia, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zamówionego asortymentu znaków i urządzeń BRD, w ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, pod adres zgodnie z zamówieniami szczegółowymi: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Grupa Interwencyjna, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, 2) ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach, ul. Kościuszki 8, 48-100 Głubczyce, 3) ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków, 4) ZDW w Opolu Odział Terenowy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 3, 46-300 Olesno
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34922100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną