Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego dostawy oraz nasadzeń na terenie miasta Opola 145 sztuk drzew i 200 sztuk krzewów według poniższego wykazu: Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość w szt. Obwód pnia w cm Forma szkółkarska Lokalizacja 1. Klon polny Acer campestre 2 14 -16 P (h=2,5 m) działka nr 10/43, k.m. 56, obręb Opole 2. Klon zwyczajny Acer platanoides 35 14 - 16 Pa (h=3,0m) działka nr 14/3, k.m. 62, obręb Półwieś 3. Klon zwyczajny ‘Royal Red Acer platanoides ‘Royal Red 6 14 - 16 P (h=2,5m) działka nr 17/2, 18/2, k.m. 17, obręb Opole 4. Klon jawor Acer pseudoplatanus 1 14 - 16 Pa (h=3,0) działka nr 128, k.m. 54, obręb Opole 5. Głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet Crataegus x media Paul’s Scarlet 54 12 - 14 P (h=2,5m) działka nr 101/3, k.m. 30, obręb Półwieś 6. Wiśnia piłkowana ‘Amanogawa Prunus serrulata ‘Amanogawa 1 12 - 14 Pa (h=2,5m) działka nr 80/2, k.m. 50, obręb Opole 7. Wiśnia piłkowana ‘Pink Perfection Prunus serrulata ‘’Pink Perfection 3 14 - 16 Pa 300 działka nr 80/2, k.m. 50, obręb Opole 8. Lipa drobnolistna ‘Greenspire Tilia cordata ‘Greenspire 33 14 - 16 P (h=3,0m) działka nr 2, k.m. 36, obręb Szczepanowice działka nr 17/7, k.m. 43, obręb Opole 9. Leszczyna turecka Corylus colurna 4 14 -16 P (h= 3,0m) działka nr 1337/1, km 22, obręb Gosławice 10. Robinia akacjowa ‘Umbraculifera Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera 4 14 - 16 P (h= 3,0m) działka nr 101, k.m. 8, obręb Półwieś 11. Wierzba nagrobna ‘Chrysocoma Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma 2 14 - 16 Pa (h=3,0 m) działka nr 10/43, k.m. 56, obręb Opole 12. Berberys Thunberga ‘ ‘Orange Rocket Berberis thunbergii ‘Orange Rocket 200 D/K h=0,5 m działka nr 17/2, 14/4, k.m. 17, obręb Opole 1.2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 1. przygotowanie terenu pod nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w tym rozbrukowanie i naprawę mis po rozbrukowaniu, dostawę i wymianę ziemi, ewentualne frezowanie pozostałości po pniakach drzew itp.; 2. dostawę oraz wykonanie nasadzeń 145 sztuk drzew oraz 200 sztuk krzewów; 3. opalikowanie drzew 3 palami z poprzecznymi ryglami w górnej części pali oraz podwójnymi ryglami w dolnej części pali, wykonanie mis wokół drzew o średnicy średnio ok. 80 cm wraz z ich mulczowaniem kompostowaną korą o grubości 5 - 10 cm oraz kształtowanie mis sadzeniowych wraz z ich mulczowaniem kompostowaną korą o grubości minimum 3 cm, zastosowanie szczepionki mikoryzowej w dawce przewidzianej przez producenta użytej szczepionki; 4. kompleksową pielęgnację w okresie gwarancyjnym, która obejmuje: pielenie mis wokół drzew oraz krzewów, w przypadku jeśli zaistnieje konieczność formowanie koron drzew – 1 raz w roku, nawożenie drzew i krzewów (1 x w roku), systematyczne podlewanie wszystkich nasadzeń, co najmniej raz w tygodniu, a w okresach suchych, co najmniej co drugi dzień, kontrolę stabilności drzew oraz poprawę i uzupełnianie opalikowania, przycinanie krzewów, ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami i uszkodzeniami mechanicznymi. 1.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 108, ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) polegające na wykonaniu prac związanych z nasadzeniami roślin, b) polegające na nadzorowaniu prac związanych z nasadzeniami roślin. c) polegające na pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną