Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu do Aresztu Śledczego w Opolu

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2020-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-opolu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osbowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu do Aresztu Śledczego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu do Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji oraz w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną