Dostawa materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby projektu „Razem dla integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - część nr 2: Dostawa 2 sztuk tablic informacyjnych

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2018-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby projektu „Razem dla integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - część nr 2: Dostawa 2 sztuk tablic informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby projektu „Razem dla integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - część nr 2: Dostawa 2 sztuk tablic informacyjnych. II. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną