Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, RPOP.09.02.02-16-0020/16.

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, RPOP.09.02.02-16-0020/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, RPOP.09.02.02-16-0020/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną