Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w sądach okręgu opolskiego

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2020-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w sądach okręgu opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w sądach okręgu opolskiego – 10 sal. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Demontaż istniejących urządzeń systemu zakupionego w latach 2012 – 2014 2) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie systemu w salach rozpraw sądu, w tym: a) wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) z Użytkownikiem Końcowym projektów technicznych dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; b) dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia systemu w salach rozpraw; c) dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury podpisu elektronicznego; d) instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Użytkownika Końcowego; e) wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu; f) przeszkolenie personelu technicznego zgodnie z pkt. 7 Załącznika Nr 1 do SIWZ; g) wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt. 10 Załącznika Nr 1 do SIWZ; 3) Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Użytkownika Końcowego systemu w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu. 4) Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu. 4. Liczbę sal rozpraw i ich lokalizację oraz dane Użytkowników Końcowych, Zamawiającego zawiera Lista dystrybucyjna stanowiąca Załącznik Nr 3 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną