Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) dostarczenie do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego 4 szt. gablot z funkcją pojemników na drobne, niebezpieczne elektroodpady komunalne; b) wykonanie podłoża do zamontowania gablot w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego; c) montaż gablot na wykonanym podłożu; d) wykonanie 8 szt. plakatów edukacyjnych do umieszczenia po 2 szt. w każdej z gablot; e) wykonanie pomiarów powykonawczych i zgłoszenie ich do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną