DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKACH RADIA OPOLE S.A.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich
 • Telefon/fax: tel. +48 77 4013216 , fax. +48 77 4543656
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
  ul. Strzelców Bytomskich 8
  45-084 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 77 4013216, fax. +48 77 4543656
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot określony w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKACH RADIA OPOLE S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz wymiana systemu klimatyzacji realizowana w dwóch etapach w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ będącego Opisem Przedmiotu Zamówienia. Modernizacja będzie przeprowadzona w dwóch etapach, tj. na etap 1 składa się: wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni CPA (POM. 218a) wraz z redundantnym systemem, wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu głównej rozdzielni elektrycznej, wymiana systemu klimatyzacji przy nadajniku na ul. Piastowskiej 17 oraz wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu działu technicznego na poddaszu do 31 grudnia 2020 r. Etap 2 obejmuje wymianę systemu klimatyzacji opartej o maszynę wody lodowej oraz wymianę systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z demontażem starych systemów oraz zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu centralnego zarządzania i monitorowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną