Dostawa i montaż central wentylacyjnych oraz instalacji klimatyzacji i wody lodowej w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż central wentylacyjnych oraz instalacji klimatyzacji i wody lodowej w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 1) Dostawę trzech kompletnych, fabrycznie nowych central wentylacyjnych z montażem na istniejącej konstrukcji lub dostosowaniem istniejącej konstrukcji do parametrów i ciężarów dostarczanych central wentylacyjnych, z włączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej wykonaniem prób regulacji pomiarów i sprawdzeń dla całej instalacji wentylacji. 2) Dostawę i montaż instalacji klimatyzacji i wody lodowej wraz z uruchomieniem przeprowadzeniem prób oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych (bruzd przebić, przekuć, zamurowani itp. oraz uzupełnieniu tynków po zamurowaniach przebiciach i przekuciach). 3) Dostawę i montaż central wentylacyjnych oraz instalacji klimatyzacji i wody lodowej stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w Budynku, w którym trwa wykonywanie robót budowlanych – remontowych, objętych decyzją o pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 364/18 z dnia 08.05.2018 dotycząca przebudowy i remontu budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a, która również obejmuje realizację przedmiotu niniejszej Umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót budowlanych oraz parametry techniczne central wentylacyjnych, określa załączona do Umowy dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zestawienia wymaganych parametrów techniczno-jakościowych central wentylacyjnych oraz instalacji klimatyzacji i wody lodowej, które stanowią Załącznik nr 1A do SIWZ, Załącznik nr 1B do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres: a) Wykonanie niezbędnych wykuć, bruzd, przebić i rozbiórek ścian lub dachu oraz zamurowań, uzupełnień tynków, ponownych montaży lub uzupełnień elementów rozebranych przy montażu central wentylacyjnych lub instalacji klimatyzacji i wody lodowej; b) dostawa kompletnych central wentylacyjnych zgodnie z Zestawieniem wymaganych parametrów techniczno–jakościowych (Załącznik Nr 1A do SIWZ) na teren budowy wraz z rozładunkiem oraz przetransportowaniem na IV nadziemną kondygnację budynku – wg rysunku S-W06 rzut strychu; c) dostawa materiałów i urządzeń kompletnej instalacji klimatyzacji i wody lodowej zgodnie z Zestawieniem wymaganych parametrów techniczno–jakościowych (Załącznik nr 1B do SIWZ) na teren budowy wraz z rozładunkiem oraz przetransportowaniem na miejsca montażu zgodnie z dokumentacją projektową; d) montaż w miejscach wskazanych na rysunku S-W06 - rzut strychu trzech kompletnych central na przygotowanych konstrukcjach pod centrale wentylacyjne zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonanie uzupełnienia konstrukcji wg wytycznych producenta. Zamontowanie ma być wykonane w taki sposób centrale podczas ich pracy nie przenosiły drgań na konstrukcję budynku (ułożone elementy wibroizolujące i poziomujące). Centrale wentylacyjne winne być wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami określającymi ich pracę wraz z dołączonymi dokumentami i dokumentacją eksploatacyjną; e) wykonanie podkładów, podłoży lub fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta dla urządzeń instalacji klimatyzacji i wody lodowej; f) montaż zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznych producenta kompletnej instalacji klimatyzacji i wody lodowej; g) podłączenie urządzeń układów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej do doprowadzonych miejsc montażu punktów zasilania instalacji elektrycznej; h) wykonanie uruchomienia układów wentylacji, systemów klimatyzacji i wody lodowej z przeprowadzeniem prób i sprawdzeń; i) wykonanie wymaganych prawem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i instrukcją producenta, pomiarów i badań całych układów wentylacji i instalacji klimatyzacji i wody lodowej w zakresie np.: wydajności, krotności, wymian powietrza, różnicy ciśnień pomiaru hałasu, temperatury i wilgotności itp. oraz sporządzenie stosownych protokołów związanych z wykonaniem tych pomiarów i badań; 3. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest również do skompletowania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej central wentylacyjnych, klimatyzacji i wody lodowej oraz kart gwarancyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną