Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych 2019-2020

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-517 Opole, ul. Groszowicka
 • Telefon/fax: tel. 77 4540541 , fax. 77 4540541 wew 8
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
  ul. Groszowicka 10
  45-517 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4540541, fax. 77 4540541 wew 8
  REGON: 53061313000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opole.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, dowóz i wyrównanie równiarką z uwałowaniem walcem drogowym o masie nie mniejszej niż 13 ton, 4500 ton kruszywa łamanego naturalnego wapiennego, dolomitowego, szrogłazowego lub równoważnego o uziarnieniu, 0 – 31 mm oraz 31,5 – 63 mm. Ilości po-szczególnych frakcji wg potrzeb zamawiającego Charakterystyka czynności i wymagania dodatkowe stawiane przez Zamawiającego: - Miejsce dowozu i wbudowania: odcinki dróg leśnych zniszczonych lub narażonych na zniszczenie, przewidziane do intensywnego użytkowania w ramach wywozu drewna, wskazane przez Zamawiającego w toku realizacji zamówień cząstkowych, na terenie 13 leśnictw na terenie całego Nadleśnictwa Opole. Średnie odległości z miasta Opole do poszczególnych leśnictw: Narok 20 km, Dąbrowa 25 km, Lipowa 35 km, Suchy Bór 15 km, Walidrogi 20 km, Grotowice, 20 km, Dąbrowice 40 km, Knieja 50 km, Krasiejów 35 km, Grodziec 40 km, Zawada 20 km, Chrząstowice 25 km, Dębska Kuźnia 25 km Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową 1 tony kruszywa z dowiezieniem, rozplantowaniem i uwałowaniem, oraz wartość całości zamówienia. Szczegóły sposobu wyliczenia ceny oferty określa formularz oferty (w załączeniu). Zamawiający określi w zleceniu dostawy szczegółowe ilości kruszywa w poszczególnych leśnictwach z rozbiciem na poszczególne frakcje – na podstawie bieżących potrzeb w zakresie zapewnienia przejezdności dróg leśnych. Z uwagi na niewielkie ilości kruszywa, przewidziane dla doraźnych potrzeb awaryjnych, nie precyzuje się z góry lokalizacji szczegółowej wymaganych dostaw, co oznacza, że Wykonawca będzie realizował dostawy cząstkowe w ilościach i lokalizacjach odpowiadających kolejności potrzeb w danych leśnictwach, do 31sierpnia 2020 r lub do wyczerpania limitu określonego wartością zamówienia wg umowy z wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną