Dostawa fumigatorów

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, Budowlanych
 • Telefon/fax: tel. 774543917 , fax. 774543917
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego
  Budowlanych 1
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 774543917, fax. 774543917
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zosprp.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fumigatorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szesnastu fumigatorów oraz osiemnastu środków do fumigacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną