Dostawa energii elektrycznej do budynków Radia Opole S.A.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich
 • Telefon/fax: tel. +48 77 4013216 , fax. +48 77 4543656
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
  ul. Strzelców Bytomskich 8
  45-084 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 77 4013216, fax. +48 77 4543656
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot określony w art. 3 ust.1 pkt 3 PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do budynków Radia Opole S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, dla dwóch budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: P1. 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, moc umowna - 250 kW, grupa taryfowa B-22, nr punktu poboru – PPE PROD_328003495048; P2. 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, moc umowna - 40 kW, grupa taryfowa C-12A, nr punktu poboru – PPE PROD_328003495158; P3. 45-081 Opole, ul. Piastowska 19a, moc umowna - 20 kW, grupa taryfowa C-11, nr przyłącza – PPE PROD_328003495288. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej na 1 miesiąc po zaokrągleniu wynosi 80 MWh (95 % stanowi grupa taryfowa B-22). Umowa na dostawę energii elektrycznej będzie realizowana od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną