Dostawa 2 szt. ambulansów Specjalistycznych / S / i 1 szt. ambulansu Podstawowego / P / dla OCRM w Opolu

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
 • Województwo: opolskie
 • Adres: Opole, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 774 413 639 , fax. 774 413 645
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  ul. Mickiewicza 42404 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 413 639, fax. 774 413 645
  REGON: 29244500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 szt. ambulansów Specjalistycznych / S / i 1 szt. ambulansu Podstawowego / P / dla OCRM w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2018/2019) ambulansów specjalistycznych „S” (typu C wg PN-EN 1789) oraz jednego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018/2019) ambulansu podstawowego „P” (typu B wg PN-EN 1789) dla potrzeb OCRM w Opolu. 2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE AMBULANSU) zał. nr 2 do SIWZ. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 Euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115151-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną