Dostawa 34 zestawów wideokonferencyjnych z monitorami interaktywnymi wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem profesjonalnych systemów do zdalnej nauki oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia dla osób wskazanych przed dyrektora szkoły – szkolenie każdorazowo w powinno odbywać na miejscu w danej szkole lub online na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Telefon/fax: tel. 48774579895 , fax. 48774047535
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  Głogowska 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 48774579895, fax. 48774047535
  REGON: 36518391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzpwe.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 34 zestawów wideokonferencyjnych z monitorami interaktywnymi wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem profesjonalnych systemów do zdalnej nauki oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia dla osób wskazanych przed dyrektora szkoły – szkolenie każdorazowo w powinno odbywać na miejscu w danej szkole lub online na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa 34 zestawów wideokonferencyjnych z monitorami interaktywnymi wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem profesjonalnych systemów do zdalnej nauki oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia dla osób wskazanych przed dyrektora szkoły – szkolenie każdorazowo w powinno odbywać na miejscu w danej szkole lub online, na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego). 2. Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu tj. 34 zestawów złożonych z monitora interaktywnego, wózka do monitora oraz zestawu kodeka 4 k all-in-one do wskazanych 34 placówek na terenie województwa opolskiego została wykonana osobiście przez Wykonawcę (osobę wyznaczoną przez Wykonawcę i działającą w jego imieniu) i odbywała się w obecności wyznaczonej osoby po stronie Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia dla osób wskazanych przed dyrektora szkoły – szkolnie każdorazowo w powinno odbywać na miejscu w danej szkole lub online. 3. Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą spełniać łącznie następujące kryteria/być:  fabrycznie nowe (nie używane czy powystawowe),  wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku  nie refabrykowane,  nie mogą pochodzić z ekspozycji,  pierwszej jakości,  wprowadzone do obrotu,  odpowiadające obowiązującym normom,  posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,  zgodne z zasadniczymi wymaganiami: tj. muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego umocowanego przedstawiciela i/ lub oznakowane znakiem CE.  posiadać odpowiednią funkcjonalność, tj. spełniać swoje przeznaczenie  trwałe i estetyczne, np.: nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu), 4. Zamawiający zaznacza, że dostarczone rozwiązania mają być przyjazne i proste w użytkowaniu przez osoby nie posiadające wiedzy technicznej. Zaproponowane i wdrożone rozwiązania nie powinny wymagać od użytkownika specjalistycznej wiedzy, zarówno w zakresie samej obsługi jak i przygotowania do obsługi. 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona dostawy, montażu i konfiguracji dostarczonych zestawów w 34 lokalizacjach na terenie Województwa Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, 6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona integracji dostarczonych systemów wideokonferencyjnych z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją Microsoft Teams oraz przeszkoli użytkowników w zakresie obsługi, 7. Wykonawca przygotuje pisemną instrukcję obsługi. 8. Wykonawca elementy przedmiotu zamówienia dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji lub nie jest dostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w formularzu rzeczowo-cenowym) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w specyfikacji. 11. Za dostarczone elementy przedmiotu zamówienia (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku elementów szklanych Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przedmiot dostawy, tzn. w sposób uniemożliwiający potłuczenie się w/w elementów i odpowiednio oznakować opakowania (np. ostrożnie szkło). 12. Po dostawie i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 100% dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją oraz przedstawioną ofertą w obecności Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. Sprawdzenie odbywać się będzie przy dostawie w miejscu, do którego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia przy dostawie sprzętu dokumentacji w języku polskim, w tym: dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, certyfikatów/ zaświadczeń normami określonymi w opisie oferowanego urządzenia. 14. Wykonawca zapewni termin gwarancji minimum 12 miesięcy. 15. Szczegółowy opis zawarty został w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 16. Termin wykonania zamówienia: do 31 dni od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną