Czyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montaż zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera
 • Telefon/fax: tel. 774 545 712 , fax. 774 545 712
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Hallera
  45-867 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 712, fax. 774 545 712
  REGON: 53130874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montaż zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Hallera 9a usług obejmujących czyszczenie i naprawę rynien, rur spustowych, osadników deszczowych, koszy dachowych oraz montaż zabezpieczeń narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi, znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy: - ul. Koszalińskiej 2 – 18, - ul. Koszalińskiej 20 – 36, - ul. Koszalińskiej 38 – 48, - ul. Koszalińskiej 21 – 23, - Al.Solidarności 2-8, - ul. Stokrotek 2 – 26, - ul. Hallera 9 a – c, - Krzemienieckiej 70 – 72 Szczegółowy zakres wykonania usługi: • Czyszczenie rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji oraz koszy dachowych tj.: a) usunięcie liści, błota i piasku oraz innych zanieczyszczeń, b) wywiezienie usuniętych nieczystości z posesji Zamawiającego, c) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, korozji lub złym stanie w/w elementów, d) przestrzeganie wszystkich przepisów BHP oraz zachowania szczególnej ostrożności w czasie wykonywania usług, e) użycia sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń czyszczonych elementów, f) naprawienie na koszt Wykonawcy, na co wyraża zgodę, wszystkich uszkodzeń elewacji, pokryć dachowych, rynien i rur spustowych oraz osadników deszczowych, wynikłych przy ich czyszczeniu, a spowodowanych między innymi użyciem niewłaściwych narzędzi. • Naprawa osadników deszczowych/rewizji tj.: a) uzupełnienie brakujących elementów, b) w przypadku braku możliwości naprawy- demontaż istniejącego osadnika wraz z jego utylizacją oraz wymiana osadnika na nowy tego samego typu • Wymiana uszkodzonych rur spustowych tj.: a) demontaż uszkodzonego fragmentu wraz z utylizacją oraz montaż nowego z PCV w kolorze istniejącym, b) wykonanie szczelnych połączeń z istniejącymi rurami spustowymi oraz osadnikami deszczowymi odprowadzającymi wody opadowe • Zabezpieczenie narożników lukarn przed zagnieżdżeniem się gołębi a) do realizacji usługi należy zastosować kolce z zabezpieczonymi ostrymi końcówkami, np. za pomocą nakładek gumowych bądź silikonowych, bądź kolce z końcówkami zagiętymi w dół. Kolce powinny być wykonane z stali nierdzewnej, długość kolców: minimum 10 cm, średnica kolców minimum 1,2 mm. Wymagany atest oraz pozytywna opinia organu ds. ochrony przyrody dot. proponowanego zabezpieczenia przez ptakami, b) podstawa modułu powinna być wykonana z bezbarwnego poliwęglanu odpornego na warunki atmosferyczne ( wysokie i niskie temperatury, promienie słoneczne) oraz ptasie odchody, c) klej montażowy: odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Bezbarwny, d) przygotowanie powierzchni pod montaż tj. dokładne oczyszczenie powierzchni (w tym usunięcie odchodów ptaków). Zabrania się czyszczenia powierzchni metodami powodującymi niszczenie zewnętrznych powłok, e) przymocowanie na klej montażowy podstawy kolców do powierzchni podlegającej ochronie przed ptakami (nie dopuszcza się montażu kolców do podłoża za pomocą wkrętów, nitów itp.) f) montowane kolce nie powinny być skierowane w dół bądź w bok. Przedmiar 1. Czyszczenie rynien, rur spustowych oraz koszy dachowych: • ul.Koszalińskiej 2-18 – rynny 310 mb, RS= 52 szt., KD= 27 szt. • ul.Koszalińskiej 20-36 – rynny 310 mb, RS= 52 szt., KD= 27 szt. • ul.Koszalińskiej 38-48 – rynny 230 mb, RS= 37 szt., KD= 20 szt. • ul.Koszalińskiej 21-23 – rynny 75 mb, RS= 10 szt., KD= - szt. • Al.Solidarności 2-8 – rynny 150 mb, RS= 20 szt., KD= - szt. • ul.Stokrotek 2-26 – rynny 405 mb, RS= 87 szt., KD= 85 szt. • ul.Hallera 9 a-c – rynny - mb, RS= 23 szt., KD= - szt. • ul.Krzemieniecka 70-72 – rynny 115 mb, RS= 30 szt., KD= 30 szt. 2. Czyszczenie osadników deszczowych/rewizji: • ul.Koszalińskiej 2-18 –38 szt. • ul.Koszalińskiej 20-36 –38 szt. • ul.Koszalińskiej 38-48 – 29 szt. • ul.Koszalińskiej 21-23 – 10 szt. • Al.Solidarności 2-8 – 20 szt. • ul.Stokrotek 2-26 – 50 szt. • ul.Hallera 9 a-c – 22 szt. • ul.Krzemieniecka 70-72 –30 szt. 3. Naprawa/wymiana osadników deszczowych lub rewizji • ul.Koszalińskiej 2-18 –15 szt. • ul.Koszalińskiej 20-36 – 17 szt. • ul.Koszalińskiej 38-48 – 8 szt. • ul.Koszalińskiej 21-23 – 5 szt. • Al.Solidarności 2-8 – 8 szt. • ul.Stokrotek 2-26 – 20 szt. • ul.Hallera 9 a-c – 15 szt. • ul.Krzemieniecka 70-72 – 5 szt. 4. Wymiana uszkodzonych rur spustowych • Koszalińska 20-36-1 mb • Koszalińska 38-48-1 mb 5. Zabezpieczenie narożników lukarn • ul.Stokrotek 2-26 – liczba lukarn 47 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45452000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną