ŚCINKA POBOCZY ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚCINKA POBOCZY ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ścinka poboczy oraz renowacja rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa opolskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg, 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 3 zadania. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dotyczących przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) Odtworzenie rowów w skład których wchodzą: - niwelacja dna istniejących rowów a w przypadku występowania rur przepustów pod zjazdami z drogi, niwelacja dna wyżej wymienionych rur w celu dostosowania odpowiednich spadków oraz zapewnienie przepływu wód opadowych, - wybraniu osadu z dna rowu przy użyciu koparki na samochody samowyładowcze z odwiezieniem urobku na składowisko/wysypisko, - w przypadku nowego rowu, wyznaczenie przebiegu jego trasy, a następnie jak powyżej, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach. 2) Ścinka zawyżonych poboczy, w skład których wchodzą: - mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy przy użyciu maszyny do ścinki poboczy z podajnikiem taśmowym bezpośrednio na samochody samowyładowcze oraz odwozem urobku na składowisko/wysypisko z nadaniem spadku 6 - 8 % w kierunku od drogi licząc od poziomu krawędzi jezdni, - w miejscach wybrakowanych uzupełnienie poboczy (na prostych) materiałem pochodzącym ze ścinki zawyżonych (na łukach) materiałem kamiennym, - mechaniczne zagęszczenie poboczy na całej długości prowadzonych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną