Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII - wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1 Zakres czynności do wykonania w przedmiocie zamówienia obejmuje: 1) Demontaż 6 sztuk istniejących ścianek szklanych wraz z drzwiami na profilach stalowych oraz zabezpieczenie pochwytów do późniejszego wykorzystania. 2) Montaż 6 sztuk ścianek wraz z drzwiami, przeszklonych szkłem bezpiecznym na profilach metalowych, o klasie odporności EI30. Wymiary ścianek: 6,28m x 2,61m. Zakres prac należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Przedmiotowe roboty to kolejny etap zadania realizowanego przez Urząd w ramach przebudowy budynku OUW w Opolu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45343100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną